PRACOWITA PSZCZOŁA DO PRZYJACIÓŁ WOŁA

  

Niniejszy projekt realizowany jest w ramach III edycji programu grantowego Fundusz Naturalnej Energii (www.gazsystemdlanatury.pl)

Głównym celem projektu jest zainteresowanie dzieci problematyką złożoności działania ekosystemu, sposobami ochrony bioróżnorodności oraz znaczenia pszczoły miodnej w ekosystemie. Realizacja projektu przyczyni się do wyrabiania u dzieci poczucia odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego oraz pomoże ukształtować postawy prośrodowiskowe, które będą procentować w przyszłości.

Cele powyższe realizujemy w partnerstwie za Świetlicą Szkolną „Smocza Łąka” działającą przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze poprzez utworzenie unikalnej na naszym terenie interaktywnej ścieżki dydaktycznej, utworzenie strony internetowej wraz z przekazem wideo ukazującym rzeczywistą pracę pszczół, cykl tematycznych zajęć edukacyjnych w świetlicy szkolnej i w terenie, w tym z udziałem doświadczonego pszczelarza, członka Związku Pszczelarskiego. W ramach projektu, w siedzibie „Smoczej Łąki”  tworzymy wraz z dziećmi i wychowawcami „Kącik Przyjaciół Pszczoły”,

a wychowankowie świetlicy biorą udział w cyklu zajęć przyrodniczych, ukierunkowanych na realizację celów projektu. Dzięki temu, w dostosowanych do wieku i atrakcyjnych dla dziecka, zabawowych i aktywizujących formach pracy, uczestnicy projektu mogą poznać życie pszczół i przekonać się o ich kluczowym znaczeniu przyrodniczym. Część zajęć przeprowadzona jest w terenie, co umożliwia dzieciom zdobywanie bezpośrednich doświadczeń związanych z rolą pszczoły miodnej w ekosystemie. Zorganizujemy także konkurs plastyczny otwarty dla uczniów szkół podstawowych z całego powiatu kamiennogórskiego i wystawę prac konkursowych oraz quiz wiedzy na stronie internetowej.

Projekt zakończymy „Świętem Miodu”, podczas którego przy udziale rodziców uczestników projektu i ich wychowawców, odbędzie się pokaz wirowania miodu. Podczas tego święta  mali Przyjaciele Pszczoły otrzymają nagrody i dyplomy konkursowe.

Zobacz więcej na: Pracowita pszczoła

więcej informacji tutaj

Półkolonia 04 Półkolonia 03 

 

 

 

 

 

 

 

Półkolonia 02