Regulamin konkursu na foto-zielnik

REGULAMIN

 KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

 pod hasłem

NASZE WIEJSKIE SZKOŁY TROSZCZĄ SIĘ O PSZCZOŁY

 

 

I. CELE KONKURSU

 

1. Popularyzacja idei zrównoważonego rozwoju i kształtowanie postawy odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego.

2. Zachęcenie do samodzielnego poszukiwania przez dzieci informacji na temat znaczenia pszczoły miodnej dla życia na Ziemi.

3. Rozwijanie wyobraźni plastycznej, kreatywności i wrażliwości estetycznej uczestników.

4. Promowanie zdolności i talentów dzieci.

 

II. TEMATYKA KONKURSU

 

Stan środowiska naturalnego i niszczycielska działalność człowieka powodują, że nie można stać obojętnie w ich obliczu. Człowiek jest częścią globalnego ekosystemu i nie powinien postępować wbrew jego potrzebom. Częstym powodem codziennych działań ludzi, powodujacych ujemne skutki dla środowiska naturalnego, nie jest zła wola, lecz brak wiedzy

i świadomości w zakresie ochrony środowiska i racjonalnego korzystania z jego dóbr.

Konkurs zachęca do zainteresowania się dzieci problemami środowiska naturalnego, szczególnie zaś kluczową rolą pszczoły miodnej w funkcjonowaniu ekosystemu oraz roślinami miododajnymi.

Zadaniem uczestników konkursu jest przedstawienie w formie zdjęć zielnika roślin miododajnych i pyłkodajnych wraz z opisami tych roślin.

 

III. ADRESACI KONKURSU

 

Konkurs skierowany jest do dzieci klas I-VI Szkół Podstawowych z terenu Gminy Kamienna Góra.

 

IV. ORGANIZACJA I PRZEBIEG KONKURSU

 

1. Warunkiem uczestnictwa jest samodzielne wykonanie zielnika fotograficznego: zdjęć i opisów roślin miodo- i pyłkodajnych oraz dostarczenie ich w formie elektronicznej organizatorowi w terminie do dnia 14 września 2014 roku.

 

2. Zielnik powinien składać się z przynajmniej 5 fotografii roślin wraz z opisami.

 

3. Każdy uczestnik może zgłosić 1 zielnik. W imieniu uczestników prace mogą być zgłaszane zbiorowo przez szkoły z terenu Powiatu Kamiennogórskiego, co nie zmienia indywidualnego charakteru konkursu.

4. Praca zgłaszana do konkursu musi zawierać: imię i nazwisko autora, wiek, miejscowość zamieszkania, oznaczenie klasy i szkoły dziecka oraz sformułowanie:

„Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie fotograficznym „Nasze wiejskie szkoły troszczą się o pszczoły” organizowanym przez Sudeckie Stowarzyszenie Ekorozwoju GREEN GATE w Kamiennej Górze na warunkach określonych w regulaminie konkursu, w tym eksponowanie pracy konkursowej w miejscu publicznym i w internecie, opublikowanie danych osobowych oraz wizerunku mojego dziecka oraz przetwarzanie i publikowanie pracy przez organizatora w dowolnej formie.”

podpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem rodzica lub opiekuna dziecka.

 

5. Prace wyłącznie w formie elektronicznej przesyłać pocztą elektroniczną na adres Organizatora: greengate.stowarzyszenie@gmail.com lub za pośrednictwem szkoły.

 

6. Organizator nie przewiduje podziału na kategorie wiekowe.

Jury konkursu zostanie powołane przez Organizatora i wyłoni laureatów, przyznając im nagrody rzeczowe (trzy pierwsze miejsca). Dopuszcza się przyznanie wyróżnień lub dodatkowych nagród. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

 

7. Prace zgłoszone do konkursu wraz z prawami autorskimi do nich przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane uczestnikom. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne

z przeniesieniem praw do zgłoszonej pracy na Organizatora. Prace konkursowe będą prezentowane na stronie internetowej Organizatora: www.greengate.org.pl

 

8., O terminie i miejscu ogłoszenia wyników i rozdania nagród Organizator poinformuje uczestników na stronie www, Wyniki konkursu zostaną też podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Organizatora i w mediach.

 

9. Ostateczne decyzje w sprawach spornych nie objętych niniejszym regulaminem

podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.

 

10. Fundatorem nagród jest Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz System S.A.

     Zapraszamy do udziału w konkursie!