Wszystko zaczyna się w rodzinie

Stowarzyszenie Ekorozwoju Green Gate otrzymało 167 000 zł na realizację dwuletniego projektu „Wszystko zaczyna się w rodzinie”. Dotacja została udzielona przez Narodowy Instytut Wolności- Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach programu NOWEFIO na lata 2021-2030.

Całkowita wartość zadania to 274 080 zł

Zadanie realizowane jest dla 40 beneficjentów bezpośrednich: 20 seniorów w wieku 60 plus, którzy potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz 20 zamieszkałych w ich sąsiedztwie osób świadczących potrzebującej grupie niezbędną pomoc i asystę. Zamieszkują oni tereny wiejskie i małe miasteczka 3 powiatów: kamiennogórskiego, karkonoskiego i jaworskiego województwa dolnośląskiego. Znaczna część uczestników zadania wywodzi się z biedniejszych grup społecznych, co dodatkowo podnosi znaczenie projektu dla tych osób, ich rodzin i całych społeczności lokalnych.

W czasie trwania projektu budujemy ważny kapitał społeczny: nawiązywania więzi społecznych i tworzenia wolontaryjnych struktur samopomocowych. Aktywizujemy uczestników do wspólnego rozwiązywania najważniejszych problemów publicznych oraz rozwoju społeczności lokalnych. Dając szanse zaangażowania się w pożyteczny, sąsiedzki wolontariat i w działania samopomocowe kładziemy wspólnie z beneficjentami zadania nacisk na dobro rodziny tj. szacunek do starszych, wzajemną, bezinteresowną pomoc i budowanie więzi społecznych.

Innymi ważnymi celami realizacji projektu są:

– wzrost dobrostanu i roli seniora w rodzinie wielopokoleniowej

– wzmocnienie funkcjonowania rodziny i jej roli społecznej, opiekuńczej, socjalnej, emocjonalnej.

Cele te realizujemy poprzez:

– rozwój innowacyjnego systemu sąsiedzkiej opieki SOS

– budowę i wsparcie lokalnego programu wolontariatu na rzecz rodziny

Wszystkie działania są zaprojektowane tak, aby mogły być kontynuowane także po zakończeniu realizacji zadania.

Projekt przebiega bez zakłóceń, a wszyscy jego uczestnicy wykazują ogromne zaangażowanie i dużo wysiłku. Udało się już nawiązać przyjaźnie i poprawić kondycję psychofizyczną. Potrzebujący opieki i pomocy seniorzy otrzymują ją od swoich sąsiadów, co pozwala im na aktywniejszy tryb życia i wzmacnia kondycję psychiczną. Projekt stanowi też wsparcie dla rodzin podopiecznych, które są teraz bardziej odciążone od konieczności stałej opieki nad swoimi seniorami. Duże doświadczenie, zaangażowanie, empatia zespołu projektowego i wolontariuszy oraz stałe monitorowanie zagrożeń zapewniają wysoką jakość realizacji projektu.