ZAPROSZENIE do zgłaszania inicjatyw lokalnych…

Sudeckie Stowarzyszenie Ekorozwoju Green Gate

         zaprasza stowarzyszenia, fundacje i grupy nieformalne do zgłaszania inicjatyw lokalnych w ramach programu Inicjatywy Obywatelskie dla Środowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przykładowe obszary wsparcia:

– prowadzenie czynnej ochrony ekosystemów oraz występujących w nich siedlisk i gatunków, – przeciwdziałanie zanikaniu owadów zapylających,

– ochrona ex situ zagrożonych gatunków,

– lokalny monitoring przyrodniczy,

–  przywracanie tradycyjnych odmian roślin użytkowych i ras zwierząt gospodarskich,

– ochrona środowiska przyrodniczego przed czynnikami biotycznymi i abiotycznymi,

– ograniczenie antropopresji wynikającej z rozwoju turystyki poprzez budowę i modernizację małej infrastruktury turystycznej/edukacyjnej,

– odbudowa stanu populacji zagrożonych gatunków drzew (np. wiąz, jesion), zachowanie i pielęgnacja cennych alei przydrożnych,

– zakładanie, odtworzenie, pielęgnacja ostoi – zadrzewień i zakrzewień środpolnych,

– zakładanie, pielęgnacja i zagospodarowanie małych zbiorników wodnych,

– rozwój ogrodów/parków miejskich o znaczeniu przyrodniczym,

– modernizacja lub wyposażenie ośrodków rehabilitacji dla dzikich zwierząt (w tym chronionych),

– usuwanie skutków mechanicznego zniszczenia i dewastacji siedlisk przyrodniczych,

– renaturyzacja/rekultywacja obszarów, w tym siedlisk przyrodniczych zdegradowanych i zniekształconych przez człowieka,

– ograniczenie antropopresji w budynkach/obiektach użyteczności publicznej – minimalizacja emisji do środowiska,

– działalność przeciwpowodziowa – przeciwdziałanie lokalnym podtopieniom.

 

Do wniosku prosimy dołączyć wstępny kosztorys oraz zgodę właściciela terenu.

Inicjatywy należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: info@greengate.org.pl do dnia

10 grudnia 2014.